BG16M1OP002-3.004 – Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000

НИКОЛА БЕНИН

I. Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 1. Наименование на програмата: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) 2. Наименование на приоритетната ос: Натура 2000 и биоразнообразие 3. Наименование на процедурата: Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 4. Измерения по кодове: Измерение 1 – Област на интервенция – 086 Измерение 2 – Форма на финансиране – 01 Измерение 3 – Тип на територията – 07 Измерение 4 – Механизми за териториално изпълнение – 07 5. Териториален обхват: Република България Кандидатът следва да попълни информация за местонахождение (място на изпълнение на проекта) в т.1. „Основни данни“ от формуляра за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, която се използва за програмен период 2014-2020 г. (ИСУН 2020) на ниво “държава“. 6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати: Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по процедурата има за цел: 1. Уеднаквяване на нивото на първоначална информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 и 2. Актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД). С подкрепата на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС 2007 – 2013г.) беше предоставено финансиране за разработване на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000 (НИКС). Документът е изготвен, за да се подкрепи цялостният процес на комуникация за мрежата Натура 2000 в периода 2014 – 2023 г. на национално ниво. Чрез ОПОС 2007 – 2013 г. се осигури финансиране и за Европейски съюз 3 изготвянето на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. НПРД е стратегически документ с хоризонтален характер, който определи необходимите мерки за устойчиво управление на мрежата Натура 2000, както и източниците за финансиране на изпълнението им. НПРД включи в обхвата си мерките от НИКС. Съгласно НПРД по ОПОС 2014 – 2020 г. са включени мерки за организация на различни видове събития, с цел повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 и за прилагане на управленски подход в мрежата Натура 2000 (в частност: мярка 32 „Планиране и провеждане на национални информационни кампании за представяне на възможностите (ползите), които предоставя мрежата Натура 2000“, мярка 34 „Организация и провеждане на годишен национален/международен форум по актуални теми, свързани с Натура 2000“ и мярка 26 „Прилагане на управленски подход в ЗЗ от Натура 2000“). Провеждането на националните кампании следва да акцентира върху насочване вниманието и интереса на заинтересованите страни върху възможностите, които предоставя Натура 2000 за страната, а годишните форуми следва да отговорят на потребността от актуална информация и експертна подкрепа на активните аудитории с по- висока степен на информираност и устойчив интерес към Натура 2000. Директивата за местообитанията дава възможност за актуализиране на НПРД на всеки 2 години. Информацията, използвана за изготвянето на документа, покрива периода 2007 – 2013 г., което изисква извършване на анализи и попълване на актуална и коректна информация в НПРД. Настоящата процедура дава възможност да се надградят постигнатите резултати по ОПОС 2007 – 2013 г. чрез изпълнение на мерки от Националната информационна и комуникационна стратегия за Натура 2000 в подкрепа подобряване информираността и ангажираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. Това ще се осъществи чрез провеждането на национални информационни кампании и годишни форуми по актуални теми, свързани с Натура 2000. С процедурата се предоставя и подкрепа за актуализиране на НПРД. Очакваните резултати са повишена информираност на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 и актуализирана Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, одобрена от министъра на околната среда и водите. 7. Индикатори1 : В проектното предложение трябва да се включат следните индикатори: 7.1. Проведени национални информационни кампании – 3 бр.; 7.2. Проведени годишни форуми по актуални теми, свързани с Натура 2000 – 3 бр.; 7.3. Одобрена от министъра на околната среда и водите актуализирана Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 – 1 бр. Бенефициентът попълва във формуляра за кандидатстване целевите стойности, посочени в Насоките за кандидатстване. 1 Посочват се конкретни изисквания към индикаторите по процедурата, вкл. индикатори, които следва задължително да бъдат включени в проектните предложени, в случай че има такива. Европейски съюз 4 8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е до 4 300 000,00 лв. (четири милиона и триста хиляди лева) с включен данък добавена стойност (ДДС). Управляващият орган си запазва правото да не предостави изцяло посочената сума, в случай че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс. 9. Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 4 300 000,00 лв. (четири милиона и триста хиляди лева) с ДДС. 10. Процент на съфинансиране2 : Дейностите по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020 г., в т.ч. и по настоящата процедура, се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални средства. БФП може да покрие до 100% от допустимите разходи по проекта, 85% от които се финансират от ЕФРР, а 15% са национално съфинансиране. Допустимо е съфинансиране от страна на бенефициента без ограничение на неговия дял. По правило, собственото участие на бенефициента е задължително, когато проектите генерират приходи. За проектите, които не генерират приходи, кандидатът не е длъжен, но може по собствена преценка да осигури средства под формата на собствено участие. И в двата случая кандидатът по процедура декларира, че неговият проект генерира, съответно не генерира приходи. От общия размер на БФП по процедурата – 4 300 000,00 лв., 3 655 000,00 лв. (три милиона шестстотин петдесет и пет хиляди лева) се предоставят от ЕФРР, а 645 000,00 лв. (шестстотин четиридесет и пет хиляди лева) се предоставят от националния бюджет. 11. Допустими кандидати: Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в Министерство на околната среда и водите е конкретен бенефициент съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Министърът на околната среда и водите изгражда и поддържа Националната екологична мрежа (НЕМ) съгласно разпоредбите на чл. 115, ал. 1, т.4 от Закона за биологичното 2 Посочва се процентът на безвъзмездната финансова помощ (европейско и национално съфинансиране) и на съфинансирането от страна на бенефициентите (ако е приложимо). Европейски съюз 5 разнообразие. Мерките, чрез които се осигурява поддържането на защитените зони, част от НЕМ, са както преки мерки за опазване на видове и местообитания, така и мерки с косвен характер, като тези за информиране и популяризиране на мрежата Натура 2000 сред заинтересованите страни. В допълнение, съгласно чл. 35, т.19 и т.23 от Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, дирекция НСЗП „предоставя информация за Националната екологична мрежа“ и „поддържа връзки и координация с други ведомства и организации по въпросите на защитените територии, защитените зони, опазването на биологичното разнообразие и ГМО“. 12. Допустими партньори (ако е приложимо): Неприложимо

Линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3379ec5d-a0f7-4bba-9f65-45784dba42b5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s